KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf yöntemlerle ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin doğruluğunu ve gerektiğinde güncel olmasını sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamak için veri işleme prosedürlerimizde gerekli tedbirleri almaktayız. İlgili kişiye de verilerini güncellemesi ve var ise işlenen verilerindeki hataları düzeltmesi için başvuruda bulunma olanağı sunmaktayız.

Belirli, açık ve meşru amaçlarla işleme

Kurum olarak, kişisel verileri kapsamı ve içeriği açıkça belirlenmiş, mevzuat ve hayatın olağan akışı çerçevesindeki faaliyetlerimizi sürdürmek için belirlenen meşru amaçlarımız dâhilinde işlemekteyiz.

Kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz.

İlgili olmayan veya işlenmesine ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktayız. Bu nedenle, yasal gereklilik olmadığı sürece özel nitelikte kişisel verileri işlememekte veya işlememiz gerektiğinde konuya ilişkin açık rıza almaktayız.

Kişisel verilerin kanuni düzenlemelerde öngörülen süreler veya meşru menfaatlerimizin gerektirdiği süre boyunca saklanması

Mevzuattaki birçok düzenleme kişisel verilerin belirli bir süre saklanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu nedenle, işlediğimiz kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya kişisel verilerin işlenme amaçları için gerekli olan süre kadar saklamaktayız.

Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Saklama sürelerine ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu Politika’nın ilgili maddesinde detaylandırılmaktadır.

Kişisel veri işleme amaçlarımız

Kurum olarak kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlarla işlemekteyiz:

–        Faaliyetlerimizin planlanması ve yönetilmesi,

–        Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi bünyesindeki sağlık ve diğer hizmetlerin planlanması ve yönetilmesi,

–        Reklam, tanıtım ve ilgili diğer faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi,

–        Kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi,

–        Engelli Bireylere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliği ve ilgili bakanlık mevzuatları, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”), Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesindeki hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlama,

–        Ulusal ve uluslararası nitelikteki dayanışma ve farkındalık etkinliklerinin planlanması ve yürütülmesi,

–        İstihdam ihtiyaçlarının planlanması ve yönetilmesi,

–        Tedarikçiler ve diğer üçüncü kişiler ile olan ilişkilerin yürütülmesi,

–        Çalışanların ve hasta/hasta yakınlarının eğitimi,

–        Ziyaretçilerin ve konukların kayıtlarının oluşturulması ve yönetimi,

–        Tesislerin güvenliğinin sağlanması,

–        Mevzuata aykırı ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi,

–        Risk yönetimi ve kalite geliştirme çalışmalarının planlanması ve yerine getirilmesi,

–        Hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması,

–        Faaliyetlerimize ilişkin her türlü talep ve şikâyet sürecinin yönetilmesi,

–        Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme,

–        İlgili mevzuat uyarınca Ali ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi,

–        Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi tarafından sunulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi,

–        Düzenleyici ve denetleyici kurumlarla, resmi mercilerin denetimleri doğrultusunda gerekli bilgilerin verilmesi,

–        Anlaşmalı olduğumuz özel ve resmi kurumlarla sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması ve

–        Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi’nin daha iyi hizmet verebilmesi için hasta, hasta yakını, ziyaretçi, müşteri, konuk ve ilgili diğer üçüncü kişilerin memnuniyetinin ölçülmesi.

Yukarıda sayılan amaçlar kapsamında gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, KVKK kapsamında öngörülen hukuka uygunluk nedenlerinden herhangi birini karşılamaması halinde, ilgili işleme sürecine yönelik olarak Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi tarafından açık rızanız alınmaktadır.

Kişisel verilerin ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel verilerin açık rıza alınması yoluyla işlenmesi

Mevzuat gereği, kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. Açık rıza, kanunda “belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza” şeklinde tanımlanmıştır. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması durumunda işbu Politika’da yer alan açıklamalar geçerlidir.

Kişisel verilerin işlenmesinde açık rızanın aranmadığı hukuka uygunluk nedenleri

Aşağıda sayılan ve kanundan doğan hukuka uygunluk nedenlerinin varlığı hallerinde ise kişisel verileri açık rıza olmaksızın işleyebiliriz:

–     Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İlgili kişinin kişisel verileri, kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde hukuka uygun olarak işlenebilecektir.

–     Fiilî imkânsızlık sebebiyle ilgilinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza olmaksızın işlenebilecektir.

–     Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza alınmaksızın kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

–     Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması

Bakım Merkezi, veri sorumlusu olarak, bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için işlenmesi zorunlu olan kişisel verileri, ilgili kişinin rızası olmaksızın işleyebilecektir.

–     İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilen, bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan kişisel veriler açık rızanın varlığı aranmaksızın işlenebilecektir.

–     Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda kişisel veriler açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

–    Özel Çınar Konağı  Bakım Merkezi’nin meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması

İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bakım Merkezi’nin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda da açık rıza şartı aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir. (Örneğin, hassas bilgiler barındıran sistem odalarının CCTV ekipmanlarıyla izlenmesi)

Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun öngördüğü idari ve teknik tedbirler alınarak, ilgili kişinin açık rızasının varlığı halinde veya mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde tarafımızca işlenir.

Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, kamu sağlığının korunması, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rıza aranmaksızın işlenebilmektedir.

Bu bağlamda, özel nitelikli kişisel verileriniz, Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi çatısı altında verilmekte olan sağlık hizmetleri kapsamında ve ilgili mevzuatın öngördüğü sınırlar dâhilinde açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Kişisel sağlık verilerinin işlenmesi

Bakım Merkezi vasıtasıyla gerçekleştirdiğimiz sağlık hizmetleri çerçevesinde hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza ilişkin çeşitli bilgiler tarafımızdan toplanmakta, saklanmakta ve başka şekillerde işlenmektedir.

Kişisel sağlık verilerinizin hassasiyetinin farkında olarak söz konusu bilgileri KVKK, Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak kullanmaktayız. İlgili veri işleme faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi alabilmek için işbu Politika’nın Kişisel Verilerin İşlenmesi başlıklı bölümüne göz atabilirsiniz.

İnternet sitemizde yer alan çerezler üzerinden toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi olarak aşağıdaki siteleri işletmekteyiz:

Çerezleri, internet sayfalarımızın işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmeye yönelik olarak kullanmakta ve internet sitemizde geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirmeye çalışmaktayız. Bunlara ek olarak, internet sitelerimizde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlamaktayız.

İnternet sitelerimizde yer alan çerezler üzerinden kişisel verilerinizi toplayabilir, aktarabilir, saklayabilir ve başka şekillerde işleyebiliriz.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerimizde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda internet sitelerimizin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve mal ve hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini hatırlatırız.

İnternet sitelerimizde kullandığımız çerezlere ilişkin detaylı bilgi için ilgili sitelerde yayınlanmakta olan “Çerez Politikası”nı inceleyebilirsiniz.

İnsan kaynakları ve istihdam amaçlarıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesi

Çalışan adayı olarak yapacağınız başvurular sürecinde bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizi iş başvurunuzun incelenmesi amacıyla işlemekte ve rızanızın bulunması halinde Bakım Merkezi bünyesinde gelecekte açılacak pozisyonlarda değerlendirilmesi amacıyla gerekli süre boyunca saklamaktayız. Çalışan adayı olarak paylaştığınız kişisel verilerin işlenmesi işbu Politika’da belirtilen ilke ve kurallar uyarınca yürütülmektedir.

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler:

–        Çalışan adayının açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,

–        Çalışan adayının vermiş olduğu bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek veya çalışan adayı hakkında araştırma yapmak,

–        Başvurusu ile alakalı olarak çalışan adayı ile iletişime geçmek,

–        Hukuki yükümlülükleri veya yetkili kurum veya kuruluşların taleplerini karşılamak,

–        İnsan Kaynakları Politikamızı geliştirmek amaçlarıyla

aşağıdaki araç ve yöntemlerle toplanabilmektedir:

–        Yazılı veya elektronik ortamda temin edilen başvuru formu,

–        Çalışan adaylarının Bakım Merkezi ile e-posta, posta vb. yöntemlerle iletmiş oldukları öz geçmişler,

–        İstihdam veya danışmanlık şirketleri,

–        Üniversiteler,

–        Mülakat esnasında,

–        Çalışan adayı tarafından iletilen bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla yapılan kontroller ve araştırmalar,

–        İşe alım testleri.

Çalışanlarımıza ait kişisel veriler, işbu Politika dışında Bakım Merkezi İnsan Kaynakları ihtiyaçları çerçevesinde toplanmakta, işlenmekte ve saklanmaktadır. Çalışanlarımız kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin kurallarla alakalı olarak ayrıca bilgilendirilmektedir.

Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi faaliyetleri kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Bakım Merkezi tarafından sizlere sağlanan sağlık hizmetleri kapsamında çeşitli kişisel sağlık verilerinizi işlemekte, aktarmakta, ilgili veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar saklamakta ve başka şekillerde işlemekteyiz.

Bedensel ve ruhsal sağlığınıza ilişkin olarak edindiğimiz her türlü bilgiyi;

–        Sözlü olarak,

–        Teşhis, tedavi ve bakım sistem ve ekipmanlarımız ve

–        Basılı sağlık formları

ile toplamakta;

–        Fiziki (hasta dosyaları) ve

–        Elektronik kayıt ortamlarında saklamakta

ve kanunen öngörülmüş olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına iletmekteyiz.

Yönetmelik ve KVKK uyarınca, kişisel sağlık verileriniz, açık rızanız olmadan; yalnızca kamu sağlığının korunması, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenecektir. Bakım Merkezi tarafından sayılanlar dışındaki bir amaç ile gerçekleştirilecek veri işleme faaliyetleri öncesinde mevzuatın aradığı şartlara uygun olarak, ayrıntılı bilgilendirmeye dayanan açık rızanız alınacaktır.

Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmeler tarafından işlenmekte olan verilerin Bakım Merkezi tarafından işlenmesi

Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin Bakım Merkezi ilke ve hedeflerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla, Bakım Merkezi’ne bağlı iktisadi işletmeler tarafından işlenmekte olan kişisel veriler Bakım Merkezi tarafından da mevzuatın belirlemiş olduğu sınırlar dâhilinde işlenebilmektedir. Bu veri işlemeleri bakımından, Bakım Merkezi veri sorumlusu konumunda olup yine Bakım Merkezi tarafından ilgili kişiye kişisel verinin toplama aşamasında bu hususa dair bilgilendirme yapılır.

Genel güvenliğin sağlanması kapsamında kişisel verilerin işlenmesi

Bakım Merkezi olarak başta çalışanlarımız ve hastalarımız olmak üzere ziyaretçi, refakatçi ve diğer üçüncü kişilerin verilerini genel güvenlik amaçlarıyla toplamakta, saklamakta ve kullanmaktayız. Bu kapsamda tesislerimizde bulunan kişilerin kamera görüntülerini CCTV sistemleri vasıtasıyla temin etmekte ve bu kayıtları ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca saklamaktayız.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kişisel verilerin yurtiçine aktarımı

Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda KVKK’da öngörülen düzenlemelere ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından alınan kararlara uygun bir şekilde hareket etmekteyiz.

Mevzuatta yer alan hukuka uygunluk nedenleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel veriler ve özel nitelikli veriler ilgili kişinin açık rızası olmadan üçüncü kişilere aktarılmaz.

Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi tarafından kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler

Kişisel veriler işbu Politika’da belirtilen kurallar kapsamında aşağıda listelenen kişi kategorilerine aktarılabilir:

–        İş ortakları,

–        Tedarikçileri,

–        Bakım Merkezi Yetkilileri,

–        Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

–        Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine,

Kişi KategorisiAçıklamaAktarım Amacı
    İş OrtağıBakım Merkezi’nin faaliyetleri kapsamında etkinlik düzenlemek, hizmet almak vb. amaçlarla iş ortaklığı kurduğu kuruluşlar gibi tarafları ifade eder.İş ortaklığı kapsamında planlanan faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla
  TedarikçiBakım Merkezi’nin ihtiyaçları doğrultusunda ve talimatlarına uygun olarak sözleşme karşılığı Bakım Merkezi’ne hizmet sunan tarafları ifade eder.Tedarikçiden temin edilecek hizmetin yerine getirilmesi amacıyla
  YetkiliBakım Merkezi ve merkeze bağlı iktisadi işletmelerin yetkililerini ifade eder.Bakım Merkezi ve merkeze bağlı iktisadi işletmelerin faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi amaçlarıyla
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarıİlgili yasal düzenlemeler kapsamında Bakım Merkezi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarını ifade eder.Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileriİlgili yasal düzenlemeler kapsamında Bakım Merkezi’nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişilerini ifade eder.Söz konusu yasal düzenlemenin öngördüğü amaçlarla

Kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarılmasını sağlamak için aldığımız tedbirler

Teknik tedbirler

Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

–        Kişisel verilerin mevzuata uygun olarak işlenmesi ve saklanması için Bakım Merkezi bünyesindeki teknik organizasyonu yapmakta,

–        Kişisel verilerinizin saklanacağı veri tabanlarının güvenliğini sağlamak için gerekli teknik alt yapıyı oluşturmakta,

–        Oluşturulan teknik alt yapının süreçlerini takip etmekte ve denetimlerini yapmakta,

–        Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin prosedürleri belirlemekte,

–        Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

–        Riskli durumları yeniden inceleyerek gerekli teknolojik çözümleri üretmekte,

–        Virüs koruma sistemleri, güvenlik duvarı ve benzeri yazılımsal veya donanımsal güvenlik ürünleri kullanmakta ve teknolojik gelişmelere uygun güvenlik sistemleri kurmakta ve

–        Teknik konularda uzman çalışanlar istihdam etmekteyiz. 

İdari tedbirler

Kişisel verileri korumak için, aşağıda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, çeşitli tedbirler almaktayız. Bu kapsamda;

–        Bakım Merkezi ve bakım merkezine bağlı iktisadi işletmeler bünyesindeki çalışanlar da dahil olmak üzere kişisel verilere erişim politika ve prosedürleri oluşturmakta,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun bir şekilde korunması ve işlenmesine ilişkin bilgilendirmekte ve eğitmekte,

–        Çalışanlarımız ile yaptığımız sözleşmelerde ve/veya oluşturduğumuz politikalarda, çalışanlarımız tarafından kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesi durumlarında alınacak tedbirleri kayıt altına almakta ve

–        Birlikte çalıştığımız veri işleyenler veya veri işleyenlerin ortaklarının kişisel verilerin işlenmesi faaliyetlerini denetlemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

Kişisel verilerin mevzuatta öngörülen süre veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanması

Kişisel verileri mevzuatta öngörülen saklama süreleri saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerin işleme amacının gerektirdiği süre boyunca ve  Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası kapsamında saklamaktayız.

Kişisel verileri birden fazla amaç ile işlediğimiz hallerde, verinin işleme amaçlarının hepsinin ortadan kalkması veya ilgili kişinin talebi üzerine, verilerin silinmesine mevzuatta bir engel olmaması durumunda veriler silinir, yok edilir veya anonim hale getirilerek saklanır. Yok etme, silme veya anonim hale getirme hususlarında mevzuat hükümleri ve KVK Kurulu kararlarına uyulur.

Kişisel verilerin saklanmasına ilişkin aldığımız tedbirler

Teknik Tedbirler

–        Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,

–        Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,

–        Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte

İdari Tedbirler

–     Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık

yaratmakta ve

–        Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelerde, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli bir şekilde saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİM HALE GETİRİLMESİ

Kişisel veriler;

–     İşleme amaçlarımızın tamamen sona ermesi veya

–        İlgili kişinin talebi halinde

silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir. Söz konusu silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemleri ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla,  Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası kapsamında yapılır.

Kişisel verileriniz, silinirken, yok edilirken veya anonim hale getirilirken işbu Politika’da yer alan güvenlik tedbirleri alınır.

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi için yapılan işlemlere dair kayıtlar diğer kanun ve mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere az 3 (üç) yıl boyunca saklanır.

Bakım Merkezi, aksi Kurul tarafından belirtilmediği sürece, kişisel verileri silme, yok etme veya anonim hale getirme yöntemlerinden uygun olanını seçer

Kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere Bakım Merkezi, ilgili kişinin belirttiği yönteme göre kişisel verileri siler veya yok eder.

KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerin güvenliğine ilişkin yükümlülüklerimiz

Bakım Merkezi olarak;

–     Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,

–     Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve

–     Kişisel verilerin hukuka uygun olarak saklanmasını sağlamak

için teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetlerine göre idari ve teknik tedbirler almaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek için aldığımız tedbirler

–        Bakım Merkezi içerisinde gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmakta,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi hakkında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

–        Kişisel verilerin işlenmesi amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verileri işleyen şirketler ile yapılan sözleşmelerde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte ve

–        Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ifşa edilmesi veya veri sızıntısı olması halinde ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na durumu bildirerek bu hususta mevzuat tarafından öngörülen incelemeleri yapmakta ve ilgili tedbirleri almaktayız.

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için alınan teknik ve idari tedbirler

Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek için;

–        Teknik tedbirleri periyodik olarak güncellemekte ve yenilemekte,

–        Bakım Merkezi içerisinde erişim yetkilendirme prosedürleri oluşturmakta,

–        Aldığımız teknik tedbirlerin ve denetim süreçlerinin raporlanmasına ilişkin usulleri belirlemekte,

–        Bakım Merkezi içerisinde kullanılmakta olan veri kayıt sistemlerini mevzuata uygun şekilde oluşturmakta ve periyodik olarak denetimlerini yapmakta,

–        Oluşabilecek risklere karşı acil yardım planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,

–        Çalışanlarımızı kişisel verilere erişim, yetkilendirme hususlarında eğitmekte ve bilgilendirmekte,

–        Kişisel verilerin işlenmesi, saklanması gibi faaliyetler amacıyla üçüncü kişilerle iş birliği yapıldığı hallerde, kişisel verilere erişim sağlayan şirketler ile yapılan sözleşmelerde; kişisel verilere erişim sağlayan kişiler tarafından gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekte,

–        Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini engellemek üzere teknolojik gelişmeler dahilinde güvenlik sistemleri kurmaktayız.

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşası durumunda aldığımız tedbirler

Kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta ve ilgili prosedürlerimize uygun şekilde bunları güncellemekteyiz. Kişisel verilerin yetkisiz olarak ifşa edildiğini tespit etmemiz halinde bu durumu ilgili kişiye ve KVK Kurulu’na bildirmek için gerekli sistem ve alt yapıları oluşturmaktayız.

Alınan tüm idari ve teknik tedbirlere rağmen hukuka aykırı bir ifşa gerçekleşmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında ilgili kişiyi bilgilendirmekte ve bu bilgilendirmeye ilişkin gerekli sistem ve alt yapıları kurmaktayız. İlgili kişinin kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanması için gerekli olan teknik ve idari düzenlemeleri yapmaktayız.

İlgili kişi, kendisine ait kişisel veriler ile ilgili olarak aşağıda sayılan haklara sahiptir:

–        Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

–        Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

–        Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

–        Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

–     Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

–     Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

–        Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

–     İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme ve

–        Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilere ilişkin hakların kullanılması

İlgili kişi, Kurul’un belirlediği diğer yöntemler saklı kalmak üzere, kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, kimliğinizi doğrulayıcı belgeleri (nüfus cüzdanı kopyası vs.) başvurunuza eklemek suretiyle ……………………………… kayıtlı elektronik posta adresimize elektronik posta veya ……………………………… adresine posta yoluyla iletebilirsiniz.

İlgili kişi yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir.

Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (özel vekâletname) gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun değerlendirilmesi

Başvurunun cevaplandırılma süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her koşulda en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret karşılığında sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu reddetme hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki hallerde reddedilebilir:

–     Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi, –

–        Kişisel verilerin, ilgili kişinin özel hayatının gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,

–      İlgili kişi tarafından alenileştirilen kişisel verilerin işlenmesi,

–        Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,

–        Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istek içermesi ve

–        Başvuru usulüne uyulmaması.

Başvurunun değerlendirilme usulü

Yukarıda belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için başvuruların Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi Veri Sahibi Başvuru Formu aracılığıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak elden teslim veya noter aracılığıyla gönderilme, elektronik imzalı olarak KEP üzerinden gönderilme ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinin kullanılması suretiyle yapılması gerekmektedir.

Talep kabul edilir ise gerekli işlemler uygulanır ve başvuru sahibine yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayet hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin, cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) gün ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

POLİTİKA’NIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI

İşbu Politika basılı kağıt ve elektronik olmak üzere iki farklı ortamda saklanır. Islak imzalı nüshalar ve kontrollü kopyalar Üst Yönetim tarafından saklanır ve gerektiğinde Üst Yönetim’in yazılı onayı ile Müdürlükçe imha edilir.

GÜNCELLEME SIKLIĞI

İşbu Politika herhangi bir bildirimde bulunmaksızın, yılda en az bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde güncellenir. Bu nedenle, belirli aralıklarla işbu Politika’yı gözden geçirmeniz tavsiye edilmektedir.

YÜRÜRLÜLÜK

İşbu Politika Üst Yönetim’in imzalamasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI

Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politika’nın ıslak imzalı eski nüshaları Özel Çınar Konağı Bakım Merkezi Üst Yönetimi’nin yazılı onayı ile iptal edilerek (iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Müdürlük tarafından saklanır.